Nieuws

01-02-2017

Raadscommissie praat op 21 februari over samenwerking de Pas / De Eijnderic

De Pas en De Eijnderic, beiden gevestigd in Heesch, zijn een traject ingegaan om te kijken in hoeverre beide organisaties nauwer kunnen gaan samenwerken

Fase 1 is van start gegaan. Er lopen hierin 3 ‘deeltrajecten’:

  • Huisvestingsonderzoek (voornamelijk kennismaking/verkenning van de partners en ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen)
  • Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden
  • Onderzoek naar bedrijfsvoering/exploitatie De Pas


Fase 2 is een behoefteonderzoek waarin ook de huidige gebruikers van de Pas en de deelnemers van de Eijnderic betrokken worden. Fase 3 bestaat uit het ontwikkelen van een meerjarenplan voor de organisatie en de huisvesting. Na elke fase is een beslissingsmoment ingebouwd waar de betrokken partners gevraagd wordt standpunt in te nemen.


Op 21 februari 2017 staat het onderwerp Samenwerking De Pas / De Eijnderic op de agenda van de Raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Tijdens deze bespreking kunnen de commissieleden de kaders meegeven aan de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van De Pas, De Eijnderic en de gemeente. De resultaten uit deze bespreking dienen als input voor het vervolgtraject. Ze worden onder meer gebruikt voor het opstellen van de samenwerkingsvisie en het behoefteonderzoek.


16-12-2016

Verkenning samenwerking De Pas en De Eijnderic gaat nieuwe fase in

De culturele tak van De Pas en educatief en creatief centrum De Eijnderic, beiden gevestigd in Heesch, gaan een intensief traject in om te kijken in hoeverre beide organisaties nauwer kun-nen gaan samenwerken. Vorig jaar is er al een eerste verkennend traject ingezet, waar zowel De Pas als De Eijnderic een positief gevoel aan hebben overgehouden. Nu zetten de organisaties vervolgstappen om de mogelijke samenwerkingsvormen concreter in beeld te krijgen. Deze zijn gericht op de cultu-rele, de educatieve en de creatieve activiteiten. Ook willen de organisaties de mening peilen van de gebruikers, zodat een eventuele samenwerking goed op de vraag van hen kan worden afgestemd.

De komende periode zetten de organisaties, gefaciliteerd door gemeente Bernheze, drie onder-zoeksopdrachten uit bij externe deskundigen:

  1. Onderzoek naar de bedrijfsvoering van De Pas, om de huidige subsidierelatie te kunnen evalueren (dit start zeer binnenkort).
  2. Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden De pas en de Eijnderic en opstelling geza-menlijke visie en missie (dit gebeurt parallel aan het eerste onderzoek).
  3. Behoeftepeiling culturele, creatieve en educatief aanbod De Pas / de Eijnderic (start begin volgend jaar).


De resultaten van deze onderzoeken worden naast het eerder in gang gezette huisvestingson-derzoek de Misse 2/4 gelegd om duidelijk te krijgen hoe aspecten als eigendom, beheer en exploitatie van het totale gebouw de Misse 4 (incl. gemeentehuis) het beste vormgegeven kun-nen worden.

Als halverwege volgend jaar uit de onderzoeken blijkt dat De Pas en de Eijnderic voldoende samenwerkingskansen zien, wordt verder uitgewerkt hoe de samenwerkingsvorm er het beste uit kan zien. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de samenwerking binnen het gemeen-schapshuis met meerdere partijen, te denken aan de Bibliotheek en andere welzijnspartners.